Siedem najważniejszych korzyści z dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, których nie możesz zignorować

Jeśli pracujesz w finansach lub inwestycjach, warto dowiedzieć się o dywersyfikacji portfela. Jest to metoda wykorzystywana przez inwestorów do kontrolowania ryzyka. Poznanie dywersyfikacji portfela, w tym jej rodzajów i zalet, może pomóc Ci podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. W tym artykule omówimy korzyści z dywersyfikacji portfela i wyjaśnimy jej koncepcję, składniki, rodzaje i zalety.

Czym jest dywersyfikacja?

Dywersyfikacja oznacza posiadanie różnych aktywów, które zachowują się różnie w czasie. Chodzi o to, aby nie mieć zbyt dużo środków zainwestowanych w jedną inwestycję lub rodzaj. 

ADVERTISEMENT

W przypadku inwestowania w akcje, zdywersyfikowany portfel obejmuje 20-30 różnych akcji w różnych branżach. Może on również zawierać obligacje, fundusze, nieruchomości, lokaty i konta oszczędnościowe.

Każdy rodzaj aktywów reaguje różnie na zmiany gospodarcze, oferując różne zyski i straty:

  • Akcje mogą przynosić wysokie zyski, ale mogą być również volatylne.
  • Obligacje oferują bardziej stabilne zyski, ale mogą być negatywnie wpływane przez zmiany stóp procentowych.
  • Fundusze są zwykle zdywersyfikowane, ale mogą skupiać się na konkretnych sektorach.
  • Nieruchomości mogą powoli rosnąć i przynosić dochód, ale wiążą się z kosztami utrzymania i wysokimi prowizjami.
  • Lokaty terminowe i konta oszczędnościowe zapewniają stabilny wzrost w oparciu o stopy procentowe.

Dywersyfikacja w portfelu jest pomocna, ponieważ gdy niektóre aktywa rosną, inne mogą pozostać stabilne lub maleć. 

ADVERTISEMENT

Z czasem najlepsi wykonawcy w Twoim portfelu oraz strategia dywersyfikacji mogą ulec zmianie.

Kluczowe jest to, że te aktywa są niezbyt powiązane. Obecnie łatwiej i taniej jest mieć zdywersyfikowany portfel z brakiem prowizji w głównych domach maklerskich online.

Dlaczego Warto Rozważyć Dywersyfikację Portfela Inwestycyjnego?

Dywersyfikacja portfela jest kluczowa, aby zdecydować, czy pasuje do Twojej strategii. 

ADVERTISEMENT

Nie gwarantuje ona przeciwko stratom, ale jest sposobem osiągnięcia długoterminowych celów

Dywersyfikacja równoważy ryzyko i nagrodę poprzez rozproszenie inwestycji w różne sektory. Przeglądanie jej korzyści może pomóc zobaczyć jej miejsce w Twoim planie inwestycyjnym.

Typy dywersyfikacji portfela

Istnieje kilka sposobów dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w oparciu o Twoje cele finansowe.

Te metody mogą pomóc Ci skutecznie dywersyfikować inwestycje, aby osiągnąć zrównoważony portfel.

1. Diversyfikacja branżowa

Ta strategia polega na dywersyfikowaniu swojego portfela pomiędzy różnymi branżami o zróżnicowanych profilach ryzyka. Pomaga to wzmocnić odporność Twojego portfela na wahania rynkowe.

Inwestowanie tematyczne, będące częścią strategii od góry do dołu, stosuje podobne podejście.

Tematyczne fundusze skupiają się na powiązanych sektorach, takich jak infrastruktura czy transport, inwestując w odpowiednie branże, takie jak stal, energia elektryczna i linie lotnicze.

2. Indywidualna Dywersyfikacja Firm

To podejście skupia się na dywersyfikacji inwestycji na poziomie firmowym. Pomaga to zrozumieć specyficzne potrzeby i operacje firmy. Na przykład, odejście kluczowego lidera z firmy może znacząco wpłynąć na wszystkie powiązane inwestycje. Dywersyfikacja na poziomie firmowym może złagodzić ryzyka związane z preferencjami konsumentów, ustawodawstwem lub zdarzeniami naturalnymi.

3. Dywersyfikacja klas aktywów

Różne klasy aktywów reagują różnie na zmiany gospodarcze. 

Inwestorzy dywersyfikują swoje portfele poprzez różnorodne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, kryptowaluty, metale szlachetne i nieruchomości, w celu zminimalizowania ryzyka finansowego.

4. Dywersyfikacja geograficzna

Inwestowanie w różnych krajach o zróżnicowanych politykach pieniężnych i walutach może stwarzać różnorodne możliwości i ryzyko. 

Dywersyfikacja geograficzna pomaga w minimalizowaniu wpływu ryzyka w jednym obszarze poprzez rozproszenie inwestycji na różne lokalizacje.

5. Alternatywna Dywersyfikacja Aktywów

Ta strategia polega na inwestowaniu w szereg instrumentów, w tym w kapitał podwyższonego ryzyka, prywatny kapitał, antyki i papiery wartościowe w trudnej sytuacji finansowej.

Stosuje się ją zazwyczaj podczas inwestowania dużych kwot kapitału.

6. Dywersyfikacja w zakresie horyzontu czasowego

Polega ona na dywersyfikowaniu inwestycji ze względu na czas trwania. 

Inwestycje długoterminowe są bardziej ryzykowne, ale oferują wyższe dochody, podczas gdy inwestycje krótkoterminowe są bezpieczniejsze, ale przynoszą niższe zwroty. 

Systematyczne plany inwestycyjne (SIPy) w funduszach akcyjnych i korzystanie z ETF-ów to przykłady skutecznego ograniczenia ryzyka poprzez dywersyfikację horyzontu czasowego.

7. Dywersyfikacja strategii

Aby zarządzać swoimi portfelami inwestycyjnymi, inwestorzy stosują różne podejścia. Typowe strategie obejmują:

  • Inwestowanie wartosciowe: Inwestorzy nabywają nisko wycenione aktywa, aby skorzystać z niskich cen. Celem jest znalezienie rynkowych okazji, skupiając się na firmach z potencjałem zysku, ale aktualnie niedowartościowanymi.
  • Inwestowanie w wzrost: Ta strategia dąży do promowania wzrostu poprzez przyjęcie wyższych ryzyk, takich jak inwestowanie w sektory wschodzące czy nowe firmy o większym potencjale wzrostu w porównaniu do ustalonych firm.
  • Inwestowanie kontrarianckie: To podejście polega na poszukiwaniu okazji, które przeczą aktualnemu sentymentowi rynkowemu.

Tworzenie strategii dywersyfikacji

Wzrost popularności dostępnych funduszy inwestycyjnych typu mutual fund i ETF sprawił, że łatwo jest zbudować dobrze zdywersyfikowane portfolio, wcielające w życie zasady dywersyfikacji inwestycyjnej.

Te fundusze nie tylko są niedrogie, ale często nie generują również kosztów transakcyjnych w większych domach maklerskich, co sprawia, że rozpoczęcie inwestowania jest prostsze.

Budowanie prostego zdywersyfikowanego portfela

Podstawowy zdywersyfikowany portfel może zawierać fundusz indeksu S&P 500, obligacje dla stabilności, certyfikaty depozytowe zapewniające pewne zwroty oraz gotówkę na koncie oszczędnościowym na wypadek nagłych sytuacji.

Dywersyfikacja akcji

Aby wyjść poza podstawy, możesz zdywersyfikować swoje inwestycje w akcje i obligacje. 

Na przykład możesz dodać fundusz inwestujący w rynki wschodzące lub międzynarodowe spółki, których nie obejmuje fundusz S&P 500. 

Alternatywnie, możesz wybrać fundusz, który skupia się na małych spółkach publicznych, które również nie należą do składu S&P 500.

Dywersyfikacja obligacji

W przypadku obligacji, korzystaj z funduszy krótkoterminowych i średnioterminowych dla lepszych zwrotów. Stwórz drabinę depozytów terminowych dla zróżnicowanych stóp procentowych.

Dodaj do portfela surowce takie jak złoto czy srebro, aby uzyskać większą dywersyfikację. Wybierz aktywa, które zachowują się różnie w różnych warunkach gospodarczych.

Jeśli zarządzanie portfelem staje się zbyt trudne, rozważ skorzystanie z funduszu lub robo-doradcy. Mogą oni stworzyć dla Ciebie zdywersyfikowany portfel, ale może to wiązać się z wyższymi kosztami niż w przypadku samodzielnego zarządzania.

Korzyści z dywersyfikacji portfela

Oto lista znaczących korzyści, jakie oferuje dywersyfikacja portfela:

#1. Ochrona Kapitału

Dywersyfikacja pomaga chronić Twój kapitał, co jest szczególnie ważne dla osób zbliżających się do emerytury lub poszukujących stabilności w swoim portfelu inwestycyjnym. 

Rozpraszając inwestycje między różne klasy aktywów, możesz osiągnąć stabilność oraz zabezpieczyć inwestycje przed fluktuacjami na rynku.

#2. Zwiększone Korzyści z Ryzyka Skorygowane o Stopę Zwrotu

Dywersyfikacja może poprawić korzyści z ryzyka skorygowane o stopę zwrotu w Twoim portfolio, co oznacza, że możesz potencjalnie osiągać wyższe zyski przy takim samym poziomie ryzyka. 

Pomaga to zidentyfikować aktywa o lepszych stopach zwrotu oraz te, które wymagają dostosowań, zwiększając efektywność inwestycji.

#3. Ograniczenie zmienności rynkowej

Rozłożenie inwestycji na różne branże i klasy aktywów może zmniejszyć ogólny wpływ zmienności rynkowej na Twój portfel. 

To podejście minimalizuje konkretne ryzyka i umożliwia bilansowanie portfela w celu skorzystania na wahaniach rynkowych.

#4. Zmniejszony czas monitorowania

Zdywersyfikowane portfele są ogólnie bardziej stabilne, wymagając mniej czasu i uwagi do monitorowania. 

To pozwala inwestorom efektywniej bilansować ryzyko i zwrot oraz skupić się na innych priorytetach.

#5. Korzyści z Odsetek Składanych

Dywersyfikacja może pomóc zminimalizować spadki portfela podczas załamań na rynku, zapewniając stałe zwroty z inwestycji na dłuższą metę. 

Ta stałość pozwala, by Twój portfel korzystał z odsetek składanych na przestrzeni czasu.

#6. Osiągnięcie celów inwestycyjnych

Dywersyfikacja wspiera osiągnięcie różnych celów finansowych, umożliwiając bardziej elastyczną strategię inwestycyjną.

Przydział środków do różnych aktywów i branż może lepiej spełnić Twoje cele inwestycyjne.

#7. Dostęp do różnorodnych możliwości

Wieloraka dywersyfikacja portfela pozwala Ci wybrać się w szeroki zakres aktywów, branż i akcji, zapewniając dostęp do różnych możliwości inwestycyjnych.

Gdy rynki rotują, dywersyfikacja sprawia, że można skorzystać z sektorów, które przewyższają inne w różnym czasie.

Podsumowanie

Dywersyfikacja to prosta strategia stabilizowania Twoich zysków i ewentualnie ich zwiększania.

Możesz wybrać spośród różnych poziomów dywersyfikacji swojego portfela, poczynając od prostego portfela złożonego z akcji do takiego, który obejmuje aktywa na różnych poziomach ryzyka i nagrody.

Czytaj w innym języku